پاییز 96 با تاخیر

پاییز 96 با تاخیر

پاییز 96 با تاخیر


ای پاییز عاشق کُش

باز آمده ای از راه 

باز این رخ زرد من

ای داد از این شب ها

 

باز آمده ای از راه 

ای فصل هزاران رنگ

دل گشته فراوان تنگ

از این همه قلب سنگ

 

باز آمده ای از راه 

ای فصل جدایی ها

برگی نمانَد جا

بر ساقه ی خوبی ها

 

باز آمده ای از راه

با خش خش هر برگی

بشکست سکوت شب 

با هر قدم سردی