درباره ما / واحد های اجرایی اتاق
واحد های اجرایی اتاق

واحد های اجرایی اتاق

معرفی واحد های اجرایی اتاق


 

-          واحد امور بین الملل

-          واحد روابط عمومی

-          دبیرخانه کمیسیون ها

-          واحد خدمات بازرگانی

-          واحد آموزش و پژوهش

-          واحد مالی و پشتیبانی

-          واحد فناوری اطلاعات و انفورماتیک